Všeobecné obchodní podmínky společnosti Luperatech s.r.o., (dále jen „VOP“)

 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky společnosti Luperatech s.r.o. se sídlem Litovelská 1340/2C, Nová Ulice, 779 00 Olomouc , identifikační číslo: 05599938 , zapsané v obchodním rejstříku C 68369 vedená u Krajského soudu v Ostravě nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 1. 2019. Budou zveřejněny na internetových stránkách www.luperatech.com.

 • Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti lupera-tech s.r.o. , se sídlem Litovelská 1340/2C, Nová Ulice, 779 00 Olomouc , identifikační číslo: 05599938 , zapsané v obchodním rejstříku C 68369 vedená u Krajského soudu v Ostravě  (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) a to i prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce a anglickém jazyku. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce a anglickém jazyku.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Veškeré změny a dodatky těchto podmínek vyžadují ke své účinnosti písemnou formu.

 

 • Nabídky a objednávky

Nabídky prodávajícího obsahují aktuální cenu a jsou časově omezené, termín dodání ( je-li uveden) je orientační a nezávazný.

Objednávky kupujícího musí být vystaveny v písemné formě, pokud není mezi prodávajícím a kupujícím sjednána jiná dohoda, na jejímž základě kupující objednává zboží telefonicky nebo prostřednictvím obchodních zástupců prodávajícího. Prodávající se zavazuje objednávky kupujícího písemně potvrdit, a to ve lhůtě 2 pracovních dnů ode dne doručení objednávky kupujícího.

Kupující je oprávněn objednávku jednostranně zcela nebo částečně zrušit, popř. změnit jen do doby, než mu bude doručeno potvrzení objednávky prodávajícím. Po doručení potvrzení lze objednávku zrušit nebo změnit jen na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.

Objednávka Kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení objednávky prodávajícímu. Od tohoto momentu mezi Kupujícím a Prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

 

 • Dodání zboží

Zboží bude kupujícímu dodáno na adresu uvedenou v objednávce kupujícího. Spolu se božím bude kupujícímu doručen dodací list s uvedením zboží, které je předmětem dodávky

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Kupující je povinen převzít i dílčí dodávku zboží.J e-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Kupujicí je povinen neprodleně po převzetí zásilky od přepravce provézt řádnou přejímku zboží. Zjevné vady a zjištěné rozdíly mezi dodávkou a dodacím listem reklamujte telefonicky nebo elektronickou poštou a to nejpozději do tří dnů od data převzetí zásilky. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Je-li předmětem objednávky speciální nářadí, vyhrazuje si prodávající právo dodat kupujícímu speciální nářadí v množství menším nebo větším než uváděla původní objednávka, přičemž odchylka mezi množstvím speciálního nářadí uvedeného v objednávce a množstvím speciálního nářadí skutečně dodaného kupujícímu může činit nejvýše 10 % množství uvedeného v objednávce. Kupující je povinen takovouto dodávku přijmout a zaplatit za ni kupní cenu odpovídající množství dodaného zboží.

V případě, že kupující vrátí dodané standardní nářadí ve lhůtě 6-ti měsíců ode dne jeho doručení je prodávající oprávněn vyžadovat po kupujícím storno až ve výši 20 % kupní ceny vráceného zboží, minimálně však 500,00 Kč za každou dodávku vráceného zboží. Jedná-li se o speciální nářadí nebo položky vyřazené ze standardního sortimentu, je prodávající oprávněn odmítnout vrácení zboží.

Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 

 • Cena

Kupní cena zboží je uvedena v potvrzení objednávky popř. v nabídce prodávajícího

Ke kupní ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty, která bude účtována v souladu s právními předpisy, platnými v den vystavení daňového dokladu.

V kupní ceně nejsou zahrnuty náklady na dopravu a balení zboží.

Minimální hodnota objednávky činí 2000,- CZK. V případě objednávky nižší než 1500 CZK bude připočítán manipulační poplatek ve výši 200,- CZK

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

 

 • Platební podmínky

Kupní cena dodaného zboží je splatná ve lhůtě 14 dnů ode dne vystavení daňového dokladu. Mezi prodávajícím a kupujícím může být stanovena jiná lhůta splatnosti vč. skonta za dřívější platbu. Platby prostřednictvím objednávkového portálu tools4u pro neregistrované uživatele těchto služeb probíhají předem a to na vystavenou zálohovou fakturu. Pro registrované partnery je automaticky nastavená splatnost ve lhůtě 14 dnů od vystavení daňového dokladu.

Prodávající je oprávněn daňový doklad vystavit nejdříve v den uskutečnění zdanitelného plnění. Daňový doklad bude odeslán poštou případně e-mailem na adresu kupujícího. Mezi prodávajícím a kupujícím může být sjednána týdenní nebo měsíční fakturace.

Kupující se zavazuje hradit daňové doklady prodávajícího v termínu splatnosti. Povinnost kupujícího zaplatit kupní cenu zboží se považuje za splněnou v okamžiku, kdy bude částka uvedená v daňovém dokladu v plné výši připsána na účet prodávajícího.

V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny dodaného zboží, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Prodávající je rovněž oprávněn požadovat po kupujícím úhradu veškerých nákladů a poplatků souvisejících s vymáháním své pohledávky, zejména nákladů souvisejících s poskytování právních služeb.

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající  plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

 • Výhrada vlastnického práva

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem zaplacení celé kupní ceny.

Do úplného zaplacení kupní ceny není kupující oprávněn zboží zcizit, zastavit, pronajmout, zapůjčit, ani jinak právně či fakticky zatížit.

Zničení, ztráta nebo odcizení zboží po jeho dodání kupujícímu nezbavuje kupujícího povinnosti zaplatit prodávajícímu sjednanou kupní cenu.

Nebezpečí nahodilé zkázy nebo škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem dodání zboží kupujícímu.

 

 • Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

Prodávající zaručuje, že si zboží zachová obvyklé vlastnosti, funkčnost a způsobilost pro použití k obvyklému účelu nejméně po dobu 12-ti měsíců ode dne dodání zboží. Prodávající je povinen dodat zboží co do druhu, množství, kvality, jakosti a provedení zcela v souladu s uzavřenou kupní smlouvou. Prodávající odpovídá za to, že zboží bude odpovídat účelu jeho použití, aktuálnímu stavu techniky a obecně závazným právním předpisům a technickým normám vztahujícím se k druhu zboží, to vše v souladu s ustanovením §2161 Zákona č. 89/2012 Sb. Jakost při převzetí.

Záruka se nevztahuje na vady, způsobené neodborným uvedením do provozu, nesprávným zacházením se zbožím, jeho neodbornou údržbou nebo neodborným zásahem. Prodávající rovněž neposkytuje záruku na zboží, které v důsledku způsobu jeho využití nebo nadměrnému namáhání podléhá předčasnému opotřebení. Prodávající dále neposkytuje záruku na vady zboží, způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy, kterým je zboží vystaveno.

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti azboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

Záruční doba a podmínky reklamace zboží se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

 

 • Uživatelský účet

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než  nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

 • Další práva a povinnosti obou smluvních stran

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní částky zboží.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy . Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

 • Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a  (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

 • Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

 • Závěrečná ustanovení

Smlouva, tyto podmínky a veškeré právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, které z nich vyplývají, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

Veškeré spory vzniklé ze smlouvy a v souvislosti s ní se zavazují smluvní strany řešit společným jednáním. Nepovede-li toto jednání k urovnání sporu, je pro jeho projednání místně příslušný okresní nebo krajský soud podle sídla prodávajícího ve smyslu § 89a občanského soudního řádu

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

Volbou práva dle čl. 12.1 obchodních podmínek není spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Firma si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen v katalogu bez předchozího upozornění.